logo Helse Midt-Norge

Revisjonsrapport overlevert

Styret i Helseplattformen AS fikk 1. september rapporten etter gjennomført revisjon av løsningen Helseplattformen. Rapporten er også delt med øvrige aktører i samarbeidet.

Publisert 06.09.2023
Logo, ikon

- Vi er godt fornøyde med arbeidet som er gjort med denne revisjonen. Den kommer med konkrete observasjoner og forslag til forbedringer, som gir oss trygghet til å fortsette med det arbeidet som er påstartet. Vi har et omfattende arbeid foran oss, og selskapet vil måtte gjøre tydelige prioriteringer for å lykkes med anbefalingene, sier viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen AS.

Revisjon av løsningen Helseplattformen ble gjennomført av revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG. 

Formålet med revisjonen var å «avdekke om det foreligger flere alvorlige feil, herunder alvorlige feil i løsningen, manglende overvåking, manglende kritiske driftsrutiner osv.» Rapporten fra arbeidet ble behandlet av styret for Helseplattformen 1. september 2023. 

Mens den allerede framlagte BCG-rapporten omhandlet innretning på prosjektet og erfaringene fra innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital, gjelder denne revisjonen selve løsningen, som er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister i Midt-Norge. 

Styret for Helse Midt-Norge RHF ba i sitt møte 9. mars 2023 om at det ble iverksatt en revisjon. Helseplattformens styre besluttet i mars 2023 at det skulle gjennomføres en revisjon av løsningen. Bakgrunnen for arbeidet er at det har oppstått en rekke uforutsette feilsituasjoner i løsningen med årsak blant annet tekniske feil og komplisert brukergrensesnitt. Dette har igjen bidratt til at uønskede hendelser ikke er avdekket i tide. 

Revisjonsarbeidet har vært innrettet mot høyrisikoområder og har ikke undersøkt områder der sluttbrukere er fornøyde eller der løsningen fungerer bra. Problemområder er avdekket gjennom å følge pasientforløp og se hvordan ulike aktører faktisk bruker løsningen. Risikovurderingen er i tråd med konklusjonene fra Helsetilsynet og rapporten fra BCG

Funnene er gruppert slik:

  • Brukervennlighet og bruk av løsningen
  • Funksjonalitet
  • Grunndata og integrasjoner
  • Brukervennlighet – generelle betraktninger
  • Individuell opplæring
  • Styring og oppfølging (Governance)


I rapporten beskriver KPMG flere sentrale anbefalinger for det videre arbeidet. 

- I tett samarbeid med andre aktører, er vi er godt i gang med mange av tiltakene som rapporten foreslår. Dette gjelder spesielt arbeid med brukervennlighet for helsearbeidere, men også arbeid med driftsrutiner, sikker og god meldingsflyt mellom systemene og bedring av oversikten over ventetider og frister ved helseforetakene, sier Christer Mjåset.

Styret i Helseplattformen AS tok rapporten til orientering i sitt møte 1. september. Styret ba samtidig om at administrasjonen følger opp pågående og planlagte tiltak og at det rapporteres status på gjennomføring.

Les hele saksunderlaget, rapporten fra KPMG og vedtaket i Helseplattformens styreportal