logo Helse Midt-Norge
Et nærbilde av et stetoskop på et bord

Fagledernettverkene i Helse Midt-Norge

Fagledernettverkene har siden 2012 vært en viktig arena for fagutvikling og samling om beste praksis i Helse Midt-Norge. I de 32 faginndelte nettverkene møtes klinikere med lederansvar fra alle sykehusene for å samarbeide på tvers om faglige problemstillinger. 

Faglig samordning i regionen er viktig for at pasienter, pårørende og brukere av helsetjenesten skal få likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor en utredes eller behandles. Faglig standardisering og samordning er et av de mest sentrale tiltakene for å oppnå dette. Å utarbeide og implementere regionale faglige prosedyrer og regionale standardiserte pasientforløp er derfor en betydelig oppgavene for fagledernettverkene.

Mange av oppgavene til fagledernettverkene krever tett dialog og samarbeid med brukere av tjenesten. Helse Midt-Norge RHF vil i samarbeid med regionalt og lokale brukerutvalg sørge for oppnevnelse av brukerrepresentanter til særskilte oppdrag når dette er aktuelt.

Nettverkene arbeider med mandat fra regionalt fagdirektørnettverk i Helse Midt-Norge.

Revidert mandat for fagledernettverkene (vedtatt juni 2023)

Kontaktinformasjon:
fagledernettverk@helse-midt.no

 

 

Sist oppdatert 02.09.2021