logo Helse Midt-Norge

4 mill. til pasientsikkerhets-prosjekter i Helse Midt-Norge

4 mill. kroner fordeles på 14 pasientsikkerhetsprosjekter i Helse Midt-Norge i 2023-2024. Flere av prosjektene skal understøtte trygg legemiddelhåndtering i forbindelse med innføringen av Helseplattformen.

Publisert 15.12.2022
Lege viser pasient noe

Helse Midt- Norge lyste i høst ut 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen, til bruk i 2023-2024. 14 prosjekter er tildelt midler, fordelt som følger på de tre sykehusforetakene: Helse Møre og Romsdal 7, St. Olavs hospital 3, og Helse Nord-Trøndelag 4 prosjekter. 

Som tidligere år var kriteriene for utlysningen at prosjektene skulle falle inn under satsingsområdene i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, psykisk helsevern, TSB eller samhandling. Nytt av året var at prosjekter som bygger videre på arbeidet med å realisere gevinstmålene for pasientsikkerhet som er definert for innføringen av Helseplattformen skulle prioriteres, under forutsetning av god kvalitet. Dette gjaldt også prosjekter som benyttet resultater fra medisinske kvalitetsregistre.

- Vi vet at også 2023 blir et krevende år på grunn av Helseplattformen og øvrig driftssituasjon i foretakene. Men nettopp når det er mye å gjøre er det viktig å ha fokus på pasientsikkerhet og forbedring, for å forenkle prosesser og sikre god kvalitet i tjenesten, sier assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen. 

Ragnhild-Johansen-D-21-10-2021.jpg
- Flere av prosjektene har mål om å utarbeide arbeidsprosesser for trygg legemiddelhåndtering, eksempelvis gjennom oppgaveglidning mellom apotekteknikere og sykepleiere for å sikre rett kompetanse på rett sted til rett tid. Legemiddelsikkerhet vil fortsatt ha stor oppmerksomhet fremover, og det er helt nødvendig med stor grad av tverrfaglig samarbeid på dette området. I tillegg er det positivt med prosjekter av høy kvalitet som omfatter samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  ​

- Vi gleder oss til å følge alle prosjektene og oppfordrer til erfaringsdeling og bredding av kunnskap både underveis og når prosjektene forhåpentligvis videreføres i drift.

Pasientsikkerhetsprosjekter tildeling 2023
​Prosjekttittel
​Klinikk
​Sum
​Helse Møre og Romsdal
Oppgaveglidning apotektekniker på sengepost - 4 pilotprosjekter fordelt på samtlige fire sykehus i regionen
​​Medisinske sengeposter i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda

350 000 kr pr. prosjekt


​Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal
Klinikk for psykisk helse og rus
290 000
​Opplæring i legemiddelsamstemming for LIS1 med følgevakt av farmasøyt i sengepost
Klinikk Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - Avdeling for kirurgi og akuttmedisin (Molde)
18 500
Pasientsentrert helsetjenesteteam for eldre skrøpelige
Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling
350 000
​St. Olavs Hospital


Sikre datakvalitet i registerarbeid Kvarus
​Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
350 000
Digital teknologi i formidling av behandlingsinformasjon til de eldste pasientene
​Klinikk for hjertemedisin
​350 000
​Unik enkeltsporing av kirurgisk utstyr i Helse Midt-Norge
Divisjon St. Olavs driftsservice
300 000
Helse Nord-Trøndelag

​Bedre pasientinformasjon og kompetanseheving innenfor barneanestesi
​Klinikk for kirurgi, Levanger
​150 000
​Sikker legemiddelflyt for operasjonspasienten etter innføring av HP
​Klinikk for kirurgi, Namsos
​100 000
​Dialogbasert inntak og utskriving - BUP og kommune​
​Klinikk for kvinne, barn og familie, avdeling BUP
300 000
​​Implementering av digitale verktøy til oppfølging av premature og syke nyfødte
​Klinikk for kvinne, barn og familie - Barne- og ungdomsposten, seksjon Nyfødtmedisin
350 000​

Prosjektledere for de aktuelle prosjektene får tilsendt tildelingsbrev med mer informasjon fortløpende. Prosjektene kan starte i januar 2023.​

Kontaktperson: Rådgiver for kvalitet og pasientsikkerhet Maria Henningsen