logo Helse Midt-Norge

Fortsatt måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft

På landsnivå nås de fastsatte målene for pakkeforløp kreft.

Publisert 16.09.2022
doktor og pasient
I de nylig etablerte pakkeforløp psykisk helse og rus er det imidlertid registreringsutfordringer, men noen helseforetak når målene. Forbruket av antibiotika i sykehus øker i første tertial 2022, etter nedgang i mange år, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Pakkeforløp for kreft

Det er en målsetting at 70 prosent av pasienter som blir diagnostisert i 22 utvalgte kreftformer skal inkluderes i et pakkeforløp. Alle de regionale helseforetakene har nådd målsettingen løpende helt siden 2016. Det er gledelig, særlig tatt i betraktning de senere årenes pandemiutfordringer.

Når det gjelder å nå målet om at 70 prosent av pasientene skal har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling, har det vært en høyere måloppnåelse under pandemien og etter, enn det var før pandemien. Det har imidlertid vært en nedadgående måloppnåelse i Helse Nord RHF fra 2021.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene gir anbefalinger om forløpstid til utredning og behandling. Det er en målsetting at minst 80 prosent av pasientene skal ha blitt utredet og fått evaluert behandlingen innen anbefalt forløpstid. Resultatene for 1. tertial 2022 viser at det fortsatt er stor variasjon i måloppnåelse mellom helseregioner og mellom ulike helseforetak. Noen helseforetak har oppnådd målet på 80 prosent, eller de nærmer seg målsetningen. Det er fortsatt utfordringer knyttet til registrering av data i pakkeforløpene, og det medfører usikkerhet om hvor godt resultatene gjenspeiler situasjonen i tjenestene. Resultatene må tolkes i lys av dette.

 -  Det er viktig for både pasientene og helsetjenesten å legge til rette for god gjennomføring, forutsigbare og likeverdige pasientforløp. Etableringen av pakkeforløp (som snart skifter navn til nasjonale pasientforløp) innen psykisk helse og rusbehandling skal bidra til dette. Ordningen er fortsatt ny og under implementering. Flere helseforetak viser god utvikling, men det er fortsatt en vei å gå for å få til likeartet registreringspraksis og god datakvalitet på nasjonalt nivå. Dette er noe vi vil følge med på, og følge opp i tiden fremover, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp.

Økt forbruk av bredespektrede antibiotika i sykehus  

1. tertial 2022 var det nasjonale forbruket av bredspektrede antibiotika i sykehus 16,9 definerte døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn. Det er 8,5 prosent høyere enn i 2021.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten forklarer økningen med en vintersesong med relativt mange innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner, og endrede retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika sammenlignet med bruken i 2012. Handlingsplanen gikk opprinnelig til 2020, men målet er videreført til 2022. Antibiotikaforbruket i 1. tertial 2022 er 4,2 prosent lavere enn i 2012, som er et godt stykke unna målet om 30 prosent reduksjon.

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har redusert bruken med 7,6 % sammenlignet med 2012, mens det nasjonale målkravet er 30 % reduksjon innen utgangen av 2022.

Resultater HMN RHF

Gjennomgangen viser også at HMN er best av regionene på epikrisetid på tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og de eneste som klarer kravet med god margin (83 %).

Samtidig ligger HMN lavest i landet på epikrisetid somatikk og klarer ikke kravet verken der eller for psykisk helsevern voksne/barn og unge. På indikatoren epikrise sendt innen 7 dager etter utskrivning ser imidlertid tallene langt bedre ut for HMN sin del.

HMN har utfordringer med sentrale indikatorer relatert til pakkeforløp psykisk helsevern, herunder evaluering av behandling i poliklinikk (spesielt PHBU), og andel pasienter som sammen med behandler har utarbeidet handlingsplan.

HMN ligger godt an til å nå målsetningen om at 70 % av 24 pakkeforløp kreft skal være gjennomført innen standard forløpstid (69,2%) Andelen har økt siden samme periode i 2021.

​