logo Helse Midt-Norge

Framdriftsplan for innføring av Helseplattformen

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt revidert framdriftsplan for innføring av Helseplattformen i regionens helseforetak. Det forutsettes at Helseplattformen AS går i dialog med kommunene om hvordan framdriften blir for dem.

Publisert 09.06.2022

​- Dialogen med kommunene er viktig for å lykkes med å lage en helhetlig løsning for innbyggerne i Midt-Norge. Jeg er glad for at vi med denne planen kan skape større grad av forutsigbarhet for de mange ansatte som skal ta i bruk denne løsningen. Helseplattformen er et ambisiøst prosjekt, men vil ha stor betydning for å utvikle samhandling og kvalitet i helsetjenesten framover, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Helse Midt-Norge etablerer nå et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift.  Opprinnelig skulle både Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. St. Olavs hospital valgte å utsette sin innføring av nye felles pasientjournal, mens Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen som planlagt. Det har derfor vært nødvendig lage en ny innføringsplan.

​Slik er vedtaket:

"1. Styret vedtar følgende innføringsdato for Helseplattformen i helseforetakene: 

- St Olavs hospital HF 12.11.2022 

- Helse Nord Trøndelag HF 11.02.2023 

- Helse Møre og Romsdal HF 29.04.2023 

Innenfor den overordnede tidsrammen, og vedtatt rekkefølge, gis administrerende direktør fullmakt til å gjøre mindre endringer i innføringstidspunkter dersom det finnes nødvendig.

2. Styret vedtar at det etableres et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift. Administrerende direktør bes spesifisere mandat som fastsettes i foretaksmøte med helseforetakene. 

3. Styret ber administrerende direktør legge fram en egen sak om merkostnader knyttet til utsettelsen og finansieringen av disse.

4. Styret forutsetter at Helseplattformen AS går i dialog med kommunene om håndtering av konsekvensene av revidert framdriftsplan; herunder vurderer mulighetene for at flere kommuner kan gå på sammen med Helse Møre og Romsdal. "