logo Helse Midt-Norge

Helseplattformen går som planlagt

Helseplattformen tas i bruk ved St. Olavs hospital som planlagt 12. november og rulles samtidig ut i seks nye kommuner i Trøndelag. Fra før har Trondheim kommune tatt i bruk løsningen.

Publisert 27.10.2022

​- Innføring av Helseplattformen for kommuner og helseforetak i Midt-Norge er en svært viktig milepæl for utvikling av og samhandling i helsetjenesten. Styret har tatt inn over seg de bekymringsmeldinger som ansatte ved St. Olavs hospital er kommet med de siste ukene og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å gi støtte og ivareta pasientsikkerheten i det som ganske sikkert blir en krevende oppstartperiode, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Det regionale innføringsprosjektet som Helse Midt-Norge etablerte etter at St. Olavs hospital valgte å utsette sin innføring av ny felles pasientjournal, har forutsatt at utrullingen for sykehusene starter med St. Olavs hospital 12. november og deretter Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal første halvår 2023.

Siden Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen 7. mai i år er det arbeidet intenst for å følge opp forbedringspunkter og tilpasse løsningen. De neste ukene kommer det til å være fullt trykk opplæring for ansatte som skal personalisere sine arbeidsflater. Det er forventet en viss reduksjon i aktivitetsnivå ved innføring av Helseplattformen og styret for Helse Midt-Norge RHF har derfor vært opptatt av at det blir iverksatt avbøtende tiltak for å unngå at pasienter blir skadelidende.   

I sitt vedtak sier styret at man tar bekymringsmeldingene fra medarbeidere i Helse Midt-Norge på alvor og erkjenner at innføringen av Helseplattformen vil bli krevende for helseforetakene. Styret ber om at helseforetakene kontinuerlig evaluerer situasjonen for å ivareta kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø og gjør løpende risikovurderinger.

-          Styret understreker betydningen av å redusere risikoen i innføringsperioden. Det mobiliseres for styrket support etter oppstart og økt støtte fra Epic de første ukene. Det er inngått avtale om bruk av helsepersonell fra de andre helseforetakene i regionen og det er kontakt med de andre regionene om avlastning hvis nødvendig. Det settes av midler til ekstra kjøp av private helsetjenester med og ekstra økonomisk støtte til helseforetakene i innføringsperioden. Dette kommer som et tillegg til det som allerede ligger inne som økte økonomiske rammer for å kompensere inntektsbortfall, ifølge styrevedtaket.

Samtidig med at helseforetakene nå skal ta Helseplattformen i bruk, kommer stadig flere kommuner på. 

Utrullingen følger i første omgang denne planen:

12. november 2022:
St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord

11. februar 2023:
Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal

29. april 2023:
Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune