logo Helse Midt-Norge

Nå kan du søke om midler til pasientsikkerhetsprosjekter i 2023-2024

Helse Midt-Norge RHF lyser ut pasientsikkerhetsmidler til bruk i 2023-2024, med søknadsfrist 4. november 2022. 

Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 07.10.2022
En kvinne som smiler foran en datamaskin

Helse Midt-Norge RHF lyser ut pasientsikkerhetsmidler til bruk i 2023-2024, med søknadsfrist 4. november 2022. Det kan søkes om midler til prosjekter som skal:

 • Redusere pasientskader
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen
 • Forbedre arbeidsflyt og prosesser som understøtter utvikling og forbedring av helsetjenester
 • Bygge varige strukturer for:
  • Læring etter pasientskader og uønskede hendelser
  • Læring og spredning av tiltak som gir tjenester av høy kvalitet

Krav til søknaden 

 • Søker må være ansatt i et av helseforetakene i Midt-Norge
 • Prosjektet må være godkjent av nærmeste leder og klinikkleder
 • Tildelte midler kan ikke brukes til ordinær drift eller til å frikjøpe ressurser til å gjøre arbeidsoppgaver som ikke er en del av prosjektet
 • Det er ikke mulig å søke om midler til innkjøp av medisinskteknisk utstyr eller lignende med mindre dette er utstyr som inngår som ledd i forbedringsarbeidet
 • Prosjektet må være avsluttet innen 1. oktober 2024
 • Søknaden må sendes inn elektronisk.

Hvilke prosjekter får støtte?

I årets utlysning vil Helse Midt-Norge RHF prioritere prosjekter innen følgende to områder:

 • prosjekter som benytter resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 • prosjekter som bygger videre på arbeidet med å realisere gevinstmålene for pasientsikkerhet som er definert for innføringen av Helseplattformen 

Det oppfordres også, som tidligere, til pasientsikkerhetsprosjekter innen:

 • satsingsområdene i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023,
 • prosjekter relatert til psykisk helsevern, TSB eller samhandling.

Samarbeid lokalt og regionalt vektlegges i vurderingen av alle prosjektsøknader. Det er også tillatt å samarbeide med ideelle og private, samt med kommunehelsetjenesten, men prosjektleder og prosjekteier må være ansatt i helseforetak. Det vil tilstrebes god geografisk spredning forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god.

Kvalitetssjef eller tilsvarende, eventuelt fagdirektør i det enkelte helseforetaket, skal prioritere søknadene før de blir vurdert av det regionale helseforetaket. Det regionale fagdirektørmøtet vil bli orientert om hvilke søknader som får støtte. Fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF tar beslutning om endelig tildeling.

​Rapportering - gjelder de som tildeles midler

Rapportering av status skal skje innen 1. september 2023 og etter avslutning. HMN RHF sender ut varsel og instruks for rapportering til prosjektledere. Rapporteringen skjer elektronisk via søknadsportalen nederst på siden.

Opprett søknadsskjema​

Søknadsfrist er 4. november 2022

Tildeling kunngjøres innen 16. desember 2022

Ved spørsmål, ta kontakt med: