logo Helse Midt-Norge

Ønsker du å tilby pasient- og pårørendeopplæring digitalt?

Ny veileder skal gjøre det lettere for dem som vil tilby digital opplæring av pasienter og pårørende.

Publisert 28.01.2022
Sist oppdatert 08.02.2022

​Da pandemien traff oss i mars 2020 ble det bråstopp for pasient og pårørende opplæringa i Midt-Norge. Lærings og mestringssentrene (LMS) og klinikkene måtte søke andre måter å drive opplæring på. Det eneste logiske svaret, når folk ikke kunne møtes fysisk, var å gjøre kursene digitale. Siden tida var knapp så valgte LMSene å kaste seg i gang og prøve ut og høste erfaring på veien.  

Det var til god hjelp at det var gjort mye forarbeid med digitale konsultasjoner i helseforetaka og fra mars 2020 så eksploderte dette arbeidet. For LMS og klinikkene var det mye å lære og en måtte lære fort. Dette er nå samla opp i en veileder til bruk for alle som vil få i gang digital pasient og pårørendeopplæring.

Gruppeopplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge - Veileder 

Teknologi

Gjennomføring av kurs digitalt betyr at pasienter og pårørende sitter hjemme foran en skjerm og får undervisning via et videokonferanseprogram. For mange er det en helt ny opplevelse og det er mange utfordringer. Det kan være problemer som for eksempel med å få logga seg på, styre lyd og få bilde. Stort sett er det gått overraskende bra. Valg av rett programvare har også vær et problem. Det er sikkerhetsproblemer og pedagogiske problemer så det er ikke lett å velge løsning. Dette utdypes i veilederen.

Pedagogikk

Det er ikke bare å flytte innlegg over på en digital plattform. Forhold som kommunikasjon med deltakerne, diskusjoner, gruppearbeid og lengde på arbeidsøktene oppleves annerledes når en sitter foran en skjerm. Her har en høsta mye erfaring som deles i veilederen.

Utvikling

Alle starta nærmest uten kompetanse med denne måte å drive opplæring på. Det ble fort klart at her måtte vi dele på kunnskapen. Fagledernettverket for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge satte derfor ned en gruppe som kunne samle erfaringene og lage en veileder for digital gruppeopplæring.

Siden våren 2021 har gruppa, som er sammensatt av ansatte ved de ulike LMS i Helse Midt-Norge og brukerrepresentanter, jobbet sammen og utarbeidet veilederen. Ønsket er at den skal gjøre planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs som går digitalt enklere. Den er praktisk rettet, konkret og skal være lett å finne frem i og vil bli holdt oppdatert på nett. Dermed er terskelen for å starte opp nye kurs langt lavere enn tidligere.

Hva skjer fremover?

Lærings –og mestringssentrene ved helseforetaka har stort sett hatt undervisning i grupper som har møttes fysisk for undervisning og erfaringsutveksling. Det vil være en viktig måte å drive opplæring på også i fremtida. Men den digitale formen er også kommet for å bli.

Gjennom evaluering av kursene viser det seg at en har nådd pasienter som har vært vanskelig å nå tidligere. Mange har opplevd denne formen for opplæring som et veldig godt tilbud og pekt på viktigheten av at den kan gjennomføres fra egen stue.

Et tilbud som inneholder både digitale kurs og fysiske kurs vil være en del av tilbudet ved alle helseforetaka i årene som kommer. Slik vil en kunne nå enda flere og tilbudet blir mer komplett. Det er også mulig å utvikles nye undervisningsformer som bruker både fysiske og digitale møteplasser.

Det er imidlertid pasientgruppen og deres behov som hele tiden skal avgjøre hvilket tilbud som passer best; fysiske kurs, digitale kurs eller kombinasjon av disse.