logo Helse Midt-Norge

Regional utviklingsplan vedtatt

Digitalisering, sterkere samhandling, standardisering, bærekraftig tilgang på personell og kompetanse og å utnytte de muligheter som samarbeid og regionale fellestjenester kan skape. Det er hovedgrepene i den regionale utviklingsplanen 2023-2026 med horisont fram mot 2040, som nå er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF. 

Publisert 15.12.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

Foto


​​Pasientens helsetjeneste

- Vi kan ikke løse framtidens behov med å jobbe på samme måte som vi gjør i dag. Store endringer vil være nødvendig. Å skape pasientenes helsetjeneste innebærer at ressursene må prioriteres slik at de gir best mulig nytte for pasientene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF. Han fortsetter - Målet er at det skal bli enklere å være pasient, i tillegg til at ansatte får gjort jobben sin på best mulig måte. Vi må rett og slett bli enda mer samordnet og helhetlig. 


Illustrasjonsfoto

Styreleder Odd Inge Mjøen

Utviklingsplanen bygger på strategi 2030 hvor det beskrives hva Helse Midt-Norge skal satse på for å utvikle pasientenes helsetjeneste; ta i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse; rekruttere, utvikle og beholde kompetent personell; og være gode lagspillere. 


Digitalisering og standardisering gir nye muligheter 

De viktigste virkemidlene det pekes på i regional utviklingsplan er: 

  • Digitalisering av helsetjenesten, med Helseplattformen som hovedsatsing 
  • Standardisering for å styrke kvaliteten og sikre effektiv ressursbruk. Bedre samhandling om beste praksis.
  • Utnytte muligheter til å skape regionale fellesløsninger der dette kan styrke kvalitet og effektivitet, blant annet innen logistikk og beredskap, bildediagnostikk, laboratorievirksomhet og patologi.  
  • Utdanningsløpene må tilpasses en ny virkelighet, styrke rekruttering og kompetanse hos ansatte i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.
  • Utvikling av virksomheten og sørge for at hvert helseforetak fremstår som en samlet enhet. 

Må jobbe sammen

Helsetjenesten vil se store endringer i årene som kommer. Det pekes på at kommunene er en viktig samarbeidspartner, og at de fleste oppgavene må løses i et styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene i regionen. Digitalisering av helsetjenesten gir nye muligheter til å løse store oppgaver på en effektiv måte.  

Dette handler ikke bare om å innføre nye digitale verktøy, men først og fremst om å endre organisasjonen og måten vi jobber på for å kunne hente gevinster i form av kvalitet og effektivitet.   ​

Bred høringsrunde

Utviklingsplanen har vært ute på en bred høringsrunde, og vi har mottatt 29 høringsuttalelser ​fra kommuner, offentlige organer, ansattes organisasjoner, brukerorganisasjoner og andre. Høringen har vist at det er stor tilslutning til beskrivelsen av dagens situasjon og utfordringsbilde. 

​​​Les mer om Regional utviklingsplan