logo Helse Midt-Norge

Sender regional utviklingsplan ut på høring

Helse Midt-Norge RHF planlegger fremtidens helsetjeneste og trenger innspill fra dere. 

Publisert 09.09.2022
En collage av mennesker
Helse Midt-Norge RHF sender nå ut regional utviklingsplan 2023-2026 til høring.

Regional utviklingsplan utarbeides etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en oppfølging og konkretisering av helseregionens strategi 2030. Planen gjelder for perioden 2023-2026, men er også utarbeidet med et 15-årsperspektiv.

Planen bygger på tilsvarende planer utarbeidet av de tre sykehusforetakene i regionen, og skal ligge til grunn for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i den kommende fireårsperioden.

Utfordringene

Det skjer store endringer i samfunnet som krever at vi finner nye løsninger for å sikre vår felles helsetjeneste. Ungdommen flytter inn til byene, mens de eldre blir igjen på bygdene. Det blir flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder noe som gir økt konkurranse for å sikre kompetanse og personell. De medisinske mulighetene øker og forventningene til den offentlige helsetjenesten tilsvarende. Samtidig må vi innrette oss på at statens inntekter blir mindre i fortsettelsen.

- Vi har et fantastisk godt utgangspunkt for å klare disse utfordringene. Vi har svært dyktige fagfolk som ser mulighetene i nye arbeidsmåter og økt samarbeid. Gjennom Helseplattformen får du som innbygger nå én helsejournal der helsetjenesten i kommuner, fastlegene og sykehusene kan dele informasjon med deg og hverandre på en effektiv og trygg måte, , sier Stig A. Slørdahl, adm. dir. i Helse Midt-Norge RHF. Han fortsetter: 

- Vi har et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, vi har noen av de fremste teknologiske miljøene globalt i regionen vår og vi har aktive brukere av helsetjenesten som bidrar til å stadig forbedre tjenestene.

Digitalisering og automatisering​

De endringene vi står foran vil kreve at nye yrkesgrupper begynner å arbeide i helsetjenesten, mener Slørdahl. Utdanningsløpene må tilpasses en ny virkelighet, vi må bruke kompetansen hos ansatte optimalt og vi er nødt til å tenke kompetanse og personell for hele helsetjenesten i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

- Langt flere konsultasjoner bør være digitale, kunstig intelligens, automatisering og robotteknologi må tas i bruk i større grad og vi må utnytte Helseplattformen til å utvikle gode pasientforløp som gir mindre ressursbruk. Vi skal også være en del av løsningen på klimautfordringene verden preges av. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for å lykkes, sier Slørdahl.

Aktuelle spørsmål

​Alle er velkomne til å komme med innspill til regional utviklingsplan. Her er noen av spørsmålene dere kan svare på:

  • Hva mener dere er de viktigste utviklingstrekkene spesialisthelsetjenesten må tilpasse seg fremover? 
  • Hva er de riktige veivalgene for å skape en fremragende helsetjeneste?
  • Hva mener dere er de viktigste grepene som må gjøres i den kommende fireårsperioden for å realisere ambisjonene i Strategi 2030?
Vi ber om at høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no innen 1. november 2022. 

Planen skal ferdigbehandles av styret i Helse Midt-Norge RHF innen 31.12.2022.