logo Helse Midt-Norge

Søk innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF for 2023

30 innovasjonsprosjekter fikk til sammen nærmere 19 mill. kr. i innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF ved tildeling i 2021. Nå kan du søke HMN innovasjonsmidler 2022 for prosjekter som skal gjennomføres i 2023.

Publisert 29.08.2022
Diagram, teknisk tegning
Innovasjonsmidlene oppleves som et svært viktig tiltak for å stimulere til innovasjonsaktivitet i helseforetakene, og nå lyses det igjen ut midler til både produkt- og tjenesteinnovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge. Ved fjorårets utlysning ble det innført en ny søknadskategori for å overføre innovasjoner fra andre helseforetak. Denne kategorien ble svært godt mottatt og er videreført også i år – med en økning i mulig søknadsbeløp.

For å opprettholde og videreutvikle en helsetjeneste av god kvalitet – og for å sikre bærekraftige løsninger som dekker behovet på de utfordringene som finnes, er vi avhengig av nye og innovative løsninger. 

Derfor lyser Helse Midt-Norge RHF hvert år ut egne midler til innovasjon, som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten.

For utlysningen i 2022 kan det søker i følgende kategorier:
 • Produktinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Overføring av tjenesteinnovasjon fra annet helseforetak
Kategoriene har ulike maler for prosjektbeskrivelse og vil vurderes ut i fra ulike kriterier. Søker oppfordres til å sette seg nøye inn i føringene som gjelder for den aktuelle søknadskategorien. Søker har ansvaret for at innlevert søknad er fullstendig - en ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil bli avvist.

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket innovasjonsprosjektet.

Nye prosjekter innenfor tjeneste- og produktinnovasjon kan søke om inntil 750 000 kr, og det stilles krav om 25 % egenfinansiering. Et prosjekt kan få kun tre tildelinger av HMN Innovasjonsmidler, og det tildelte beløpet er for ett år. For kategorien «overføring av innovasjon», kan det søkes om inntil 350 000 kr, og det foreligger ikke krav om egenfinansiering. I denne kategorien er det kun mulig med én tildeling. 

Alle søknader skal forankres hos klinikksjef.

Midlene kan ikke brukes til større generelle utstyrsinvesteringer.

Satsingsområder tjenesteinnovasjon

Strategi 2030, regional utviklingsplan og nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ligger til grunn for de prioriterte satsingsområdene. For kategorien produktinnovasjon er det ingen prioriterte områder.

 • Nye arbeidsformer
  • Nye arbeidsformer (ved å nyttiggjøre for eksempel Helseplattformen)
  • Bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  • ​Digital hjemmeoppfølging
 • Pasientmedvirkning
  • For eksempel ved bruk av HelsaMi
  • Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger. Bedre brukeropplevelse.
  • Pasienter med kroniske eller sammensatte lidelser
 • Forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell
  • Prosjekter med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell.
  • Tiltak/organisering som bidrar til å gi helsepersonell mer tid til pasientene
 • Pasientlogistikk
  • ​Tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet. samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene
 • Psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge er i ferd med å innføre Helseplattformen som vil tilby mange nye løsninger og funksjoner, og søkere oppfordres til å ta kontakt med Helseplattformen der dette kan være relevant i forhold til søknaden for å diskutere mulighetsrommet.

Søknadsfrist er torsdag 20. oktober klokken 15.00 - men vær obs på at det enkelte helseforetak kan ha sin egen interne søknadsfrist for forankring av søknad i helseforetaket før søknadsfristen til HMN RHF. Søknaden leveres elektronisk i eSøknad. Vi oppfordrer alle til å bli kjent med søknadssystemet i god tid før innleveringsfristen, det er ikke mulig å levere inn søknad når søknadsfrist er passert.

Søknadsveiledning finner du i denne lenken

Les mer om utlysningen og kontaktpersoner på våre nettsider