logo Helse Midt-Norge

Vil utrede konsekvenser av utsettelse

Styret for Helse Midt-Norge RHF har i tråd med vurderingen fra St. Olavs hospital vedtatt å utsette oppstart av Helseplattformen for sykehuset. Det planlegges for oppstart i Trondheim kommune i mai og konsekvensene av utsettelse for St. Olavs skal nå utredes nærmere.

Publisert 28.04.2022
Sist oppdatert 29.04.2022
Logo Helseplattformen

​- Vi må ha et helhetsperspektiv på konsekvensene av en utsettelse ved St. Olavs. Dette har betydning for både andre helseforetak og kommunene som skal ta i bruk Helseplattformen, sier styreleder Odd Inge Mjøen. 

Helseplattformen skal sikre bedre samhandling rundt den enkelte pasient og vil gi et kvalitetsløft for helsetjenesten. Derfor er det uheldig at man ikke får til en samtidig lansering i kommunen og sykehuset, men hensynet til forsvarlighet og trygghet vil alltid ha førsteprioritet, understreker Mjøen.

Med bakgrunn i innføringsplanen for Helseplattformen er det i lengre tid gjort forberedelser for å ta i bruk løsningen både i helseforetak og kommuner i regionen. Replanleggingen som må gjøres vil derfor ha stor betydning for mange. Det er viktig at de allerede iverksatte forberedelsene blir videreført og gjennom oppstart i Trondheim vil kommune-delen av løsningen nå få fullt fokus.

Det er lagt ned et stort arbeid i å utvikle løsningen slik at den er tilpasset organiseringen av og arbeidsdelingen i norsk helsetjeneste. Et stort antall helsemedarbeidere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten har medvirket og bidratt til et solid grunnlag for det som kommer. Helse Midt-Norge besluttet tidligere å legge inn ekstra tid for å kvalitetssikre og teste løsningen og styret for Helseplattformen AS godkjente i april den tekniske leveransen som klar for bruk.

Prosjektet har møtt på utfordringer i forhold til pandemi og sykefravær. Dette har vært krevende bl.a. i forhold til å legge til rette for og å sikre den nødvendige og planlagte opplæringen. Feilretting og arbeidet med å gi personell en sikker løsning for pålogging, har også hatt innvirkning. Størst betydning har dette hatt for sykehuset som har den mest komplekse delen av journalløsningen.

- Motivasjonen og drivkraften vår er å kunne tilby en helsetjeneste i Midt-Norge hvor pasientene og befolkningen for øvrig opplever en helhetlig helsetjeneste. At vi i dag tilhører ulike forvaltningsnivåer og økonomiske rammebetingelser, skal ikke hindre oss i framstå som en felles tjeneste hvor vi samhandler for å gi et best mulig helsetilbud til innbyggerne, sier styrelederen.

Her kan du lese mer om Helseplattformen