logo Helse Midt-Norge

Lyser ut mobiliseringsmidler

Samarbeidsorganet lyser ut mobiliseringsmidler for å fremme flere søknader til Horisont Europa fra helseforetak, universiteter og høyskoler i Midt-Norge.

Publisert 19.03.2024
Noen få personer som ser på en datamaskin
Foto: Mostphotos

Midlene lyses ut med løpende søknadsfrist innen to kategorier:

  1. Støtte til søknadsutforming: I denne kategorien kan det søkes om støtte til for eksempel frikjøp for søknadsskriving, partnersøk/nettverksbygging og faglig/språklig forbedring av søknaden. Søknadsramme er inntil kr. 250 000 kr pr. søknad. 
  1. Støtte til gjennomføring av tildelt EU-prosjekt: For å kompensere for merarbeid ved søknad til, og gjennomføring av, EU-prosjekt og kan det søkes om miljøstøtte til forskningsgrupper som tildeles EU-prosjekter, inntil 10 prosent av tildelingsbeløp, begrenset oppad til 1 MNOK.  

Les hele utlysningen på våre nettsider

Hvem kan søke og hvordan?  

Ansatte ved helseforetak i Midt-Norge, ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen som har samarbeid med helseforetak i Midt-Norge og ansatte hos private aktører som har avtale med Helse Midt-Norge RHF er blant dem som kan søke. 

Søker må dessuten ha avlagt doktorgrad. 

Samarbeid med helseforetak er en forutsetning for å kunne søke, og det er et krav at søknaden skal være forankret i helseforetak i Midt-Norge. 

Søknad skal fremmes via Søknadshjelpen eller prosjektstøtteenheten ved ditt helseforetak. Du kan derfor ikke sende søknaden før du har vært i kontakt med Søknadshjelpen eller prosjektstøtteenheten. Søknad sendes via eget søknadsskjema. 

Tildeling av mobiliseringsmidler vedtas av Arbeidsutvalget for Samarbeidsorganet (AU SO). Søknader behandles fortløpende. 

Les hele utlysningen på våre nettsider