logo Helse Midt-Norge

Ledige stillinger

Foretakene i Helse Midt-Norge er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.Se alle våre ledige stillinger her:

Korttidsvikariater

Helse Midt-Norge RHF forvalter på vegne av helseforetakene rammeavtaler for innleie av vikarer fra vikarbyråer. Sykehusene er pålagt å benytte disse byråene.

Vikariater av lengre varighet

I tilfeller der sykehusene trenger å ansette midlertidig personell over lengre tid vil disse stillingene bli annonsert på samme måte som faste stillinger.

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig
 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav
 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav
 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede
 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)
 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge.
 • Faglærte arbeidstakere (f.eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i inntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land).
 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyes senest innen en måned før det løper ut.
 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDIs hjemmesider. (Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold.)
 • Opplysninger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine internettsider.
 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer – finn informasjon via Ny i Norge. Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.

Tilrettelegging for mangfold og vår policy:

De tilsatte er den viktigeste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle tilsatte skal trives og yte sitt beste.

Helseforetaket skal så langt som råd avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

 

Innbyggerne i Møre og Romsdal og i Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, bosted, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn.

Våre helsetjenester er basert på visjonen; "På lag med deg for din helse" og gjenspeiler våre verdier som er: Kvalitet - Trygghet - Respekt

Verdiene skal gjenspeiles i alle møter med pasienter, pårørende, kollegaer og ledere, studenter og samarbeidspartnere. Vår etikk og vårt miljø‐ og samfunnsansvar skal være synlig internt og eksternt. De etiske retningslinjene er en hjelp i situasjoner der lover og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller valg av handlinger.

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. Retningslinjene skal ivareta verdigheten til pasienter, sikre tilliten i befolkningen og bidra til at helsetjenestene utøves i samsvar med vedtak, lover og forskrifter.

De etiske retningslinjene gjelder for oss som er ansatt eller innehar verv i eller for Helse Midt‐Norge. Disse gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer.

Eventuelle lokalt utformede verdigrunnlag i det enkelte helseforetak skal bidra til å utdype og støtte opp under verdiene kvalitet, trygghet og respekt.

Mer om etiske retningslinjer

Pensjon

Det store flertallet sykehusansatte i Norge er medlem i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen sikrer de ansatte gode pensjonsrettigheter. De ansatte opparbeider rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon. Medlemmer med full opptjeningstid vil kunne få en samlet alderspensjon fra KLP og folketrygden på 66 prosent av lønnen.

Forsikring

Helse Midt-Norge har disse forsikringsordningene:

 • Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskade
 • Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Gruppelivsforsikring
 • Fritidsulykkesforsikring
 • Tjenestereiseforsikring
 • Utrykningsforsikring

Informasjonen som gis videre er en forenklet beskrivelse av forsikringene og er ikke juridisk bindende. Ved eventuell tvil, er det forsikringsvilkårene samt teksten i overenskomsten mellom Spekter og arbeidstakerorganisasjonene og mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene som gjelder.

Sist oppdatert 24.01.2022