logo Helse Midt-Norge

Hva har vi gjort?

Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legges fram for styret i det enkelte helseforetak.

På denne siden finner du informasjon om våre resultater på utvalgte områder og du finner nøkkeltall. Nederst på siden finner du dokumentasjon i form av årsberetninger og årlig melding. Vi har også laget oversikt over en del andre sentrale kilder med statistikk og fakta-informasjon om norsk helsetjenesten.

For å få en rask oversikt over hva som har skjedd siden 2001 da Helse Midt-Norge RHF ble opprettet, har vi laget en presentasjon med noen av høydepunktene.

Ved å klikke på det enkelte årstall får du opp mer informasjon og flere detaljer. For å gi deg et innblikk i resultater som er oppnådd i Helse Midt-Norge, har vi også laget noen illustrasjoner som viser utvikling over tid.

Resultater

  Høydepunkter og dokumentasjon

   Mer om rapportering, fakta og statistikk:

   I løpet av året rapporterer vi inn tall og fakta til styret vårt, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

   Du har flere muligheter til å se hvordan vi jobber.

   Helse- og omsorgsdepartementet gir oss bestillinger i et Oppdragsdokument og gjennom Statsbudsjettet hvert år. Oppdraget beskriver hvordan vi skal rapportere på resultatene vi oppnår. Den formelle overlevering skjer gjennom et foretaksmøte som departementet innkaller til.

   Med bakgrunn i bestillingene fra departementet utformer vi et Bestillingsdokument eller Styringsdokument for hvert helseforetak i regionen. Her beskrives oppdrag og krav som stilles til våre helseforetak. Den formelle overlevering skjer gjennom et foretaksmøte som det regionale helseforetaket innkaller til.

   Når året er omme lager helseforetakene en Årlig melding. Den forteller om resultatene som er oppnådd. Vi sender også en Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. Her oppsummerer vi det helseforetakene har rapportert til oss og svarer ut hvordan vi har løst oppdraget.

   Her finner du oversikt med de årlige meldingene i Helse Midt-Norge 

   Helseforetak er som andre foretak pålagt å levere årsregnskap og årsberetning til Brønnøysundregisteret.

   Årsberetningen inneholder de viktigste utviklingstrekkene i virksomheten siste år, og en oppstilling av inntekter, utgifter og økonomisk resultat.

   I årsberetningen og -regnskapet skiller vi mellom drift og resultat for det regionale helseforetaket, og for hele foretaksgruppen.

   Her finner du oversikt med årsregnskap og årsberetninger i Helse Midt-Norge

   Regelmessig presenterer vi en statusrapport for styret vårt. Denne handler om helsefag, altså kvaliteten på tjenestene vi leverer, økonomi og bemanning.

   Her finner du oversikt over alle styresaker i Helse Midt-Norge RHF

   For å bli bedre må vi måle våre resultater og kvalitet på behandlingen. Derfor er det de siste årene utviklet en rekke kvalitetsindikatorer.

   Vi rapporterer inn resultater på disse kvalitetsindikatorene til forskjellige tider på året. Noen rapporteres månedlig, noen hver tredje måned, noen halvårlig og noen bare en gang i året.

   Du kan lese mer om kvalitetsindikatorene våre her

   I 2015 ble det lansert et nasjonalt Helseatlas som kan brukes til å sammenligne forbruket av helsetjenester i forskjellige områder av Norge.

   Her finner du Helseatlaset

   Statistisk sentralbyrå og Helsedirektoratet lager statistikk og rapporter som oppsummerer nasjonale, regionale og lokale nøkkeltall og hva som kjennetegner utviklingen av helsetjenesten vår. 

   Helsedirektoratet

   • Nøkkeltall for helsesektoren

    Helsedirektoratet lager hvert år en oversikt over nøkkeltall hele helsesektoren. For spesialisthelsetjenesten finner du statistikker for blant annet kreft, akuttmedisinske tjenester, fristbrudd og aktivitet innen psykisk helsevern.

    Oversikten finner du her
   • Samdata

    Dette er en årlig rapport som ser på forbruk av helsetjenester i befolkningen, hvordan tjenesten bruker penger og andre ressurser i forhold til de målene som Stortinget har satt.

    Rapport og statistikk finner du her

   Statistisk Sentralbyrå

   Statistisk Sentralbyrå samler inn store mengder data om helsetjenesten og presenterer årlige rapporter som handler om ressursbruk, kapasitet målt i døgnplasser (senger) og aktivitet, målt i liggedager, polikliniske konsultasjoner m.m.

   Rapporten om spesialisthelsetjenesten kan du lese her

   Du kan også hente ut tall selv i Statistikkbanken 

   Statistisk Sentralbyrå lager også statistikk, analyser og utgir rapporter om en rekke forhold knyttet til norsk helsetjeneste:

   Her finner du oversikt over helsefakta fra SSB

   Hvert år har Riksrevisjonen gjennomgang av Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene. I tillegg gjennomføres revisjoner som kan være knyttet til kvalitet, organisering og drift i helseforetakene.

   Rapportene fra disse gjennomgangene finner du her

   Sist oppdatert 28.09.2020