logo Helse Midt-Norge

Se hvem som er blitt tildelt CAG i 2023

Ny Clinical Academic Group (CAG) i Midt-Norge med mål om å sikre individtilpasset behandling for kreftpasienter.

Publisert 07.11.2022
Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge har tildelt CAG-status til prosjektet UNICAN CAG – UNIte AI and CANcer, med førsteamanuensis og overlege Marit Valla ved NTNU som CAG-leder og overlege og førsteamanuensis Hanne Sorger ved Sykehuset Levanger som nestleder. St. Olavs hospital, NTNU, SINTEF, sykehusene i Levanger og Ålesund er partnerinstitusjoner. I tillegg skal CAG-en samarbeide med flere institusjoner og organisasjoner nasjonalt og i utlandet.

Fagfirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF

Fagfirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF

Søknaden karakteriseres av høy vitenskapelige kvalitet, god organisering og et kompetent og entusiastiske team. Prosjektet har stor klinisk relevans med potensial for implementering i hele regionen. Det er beskrevet gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

Et steg mot ekte individtilpasset kreftbehandling

I Norge ble 35515 nye kreftpasienter diagnostisert og 10981 døde av kreft i 2020. Med en aldrende befolkning, økende kreftinsidens og moderne medisiner ventes økte helseutfordringer og kostnader knyttet til kreft. Moderne kreftdiagnostikk skaper enorme mengder data fra svulsten og pasienten selv. En klinisk utfordring er å utnytte all denne informasjonen til å individualisere behandlingen for hver pasient, med fornuftig bruk av helseressurser.

Brystkreft og lungekreft er viktige årsaker til kreftrelatert sykdom og død. På tross av forbedret molekylær karakteristikk og bruk av biomarkører, er det fortsatt vanskelig å velge riktig type behandling til bryst- og lungekreftpasienter. Dermed vil noen få bivirkninger selv om de ikke har effekt av, eller behov for, behandling. Noen pasienter som ville hatt nytte av behandling identifiseres ikke ved hjelp av dagens metoder. Det er behov for nye måter å predikere klinisk forløp mer presist, som et steg mot ekte individualisert kreftbehandling.

Digitaliserte vevssnitt gjør det mulig å bruke kunstig intelligens (KI) til automatisk bildetolkning. KI gjør det også mulig å inkludere kliniske opplysninger og andre data, inkludert rikholdige molekylære data i prediksjonsmodeller. Likevel brukes KI i liten grad i klinikken, og man drar derfor ikke full nytte av de rikholdige dataene som samles i diagnostikken. For å løse disse utfordringene er det behov for en ny regional organisering med en sterk klinisk og tverrfaglig profil.

UNICAN CAG (UNIte AI and CANcer) sin visjon er å sikre alle kreftpasienter mulighet for individtilpasset behandling ved å bruke KI-verktøy i klinisk beslutningsstøtte. Prosjektet vil oppnå dette gjennom tre arbeidspakker:

  1. KI for forbedret prediksjon av klinisk forløp og prognose i brystkreft og lungekreft
  2. Undervisning i digitalisering og bruk av KI for helsepersonell og medisinstudenter
  3. Gi trygg tilgang til digitale vevssnitt og KI-verktøy for klinikere, forskere, universitetslærere og studenter

Samarbeid, kvalitets- og kompetanseutvikling

Fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson har oppfølgingsansvar for CAG-ene. Han forteller at CAG-ene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen, med mål om høy vitenskapelig kvalitet, kompetansebygging og utvikling i helsetjenestene.

CAG-utlysningen i Midt-Norge er inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP). Direktøren for GCHSP, professor Per E. Jørgensen, har ledet det internasjonale panelet som vurderer CAG-søknader i Midt-Norge siden 2019. Om årets tildeling sier han at prosjektet markerte seg allerede i fjorårets søknadsrunde, men hadde behov for noe tydeliggjøring. Det fikk panelet i år og da var det ingen tvil om at dette var en søknad som burde gis CAG-status.
 
CAG-en får en årlig basisfinansiering på 1 million, samt et rekrutteringsstipend fra Samarbeidsorganet og ett tilsvarende stipend fra universitetet. Finansieringen gis for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. En viktig ressurs for CAG-en er at også de samarbeidende institusjonene forplikter seg til å støtte prosjektet slik at aktivitetene kan gjennomføres i henhold til planene. 

​Videreføring av de to første CAG-ene

I samme møte vedtok Samarbeidsorganet også å videreføre de to CAG-ene som ble tildelt i 2019. I CAG-utlysningen ligger det en mulighet for forlengelse ut over de tre første årene under forutsetning av godkjent evaluering. I tillegg til en strukturert egenevaluering og oppfølging fra Samarbeidsorganets CAG-ansvarlig, har CAG-ene presentert status på egen aktivitet og planer for videreføring overfor Samarbeidsorganet. Til tross for utfordringer som følge av Koronapandemien har begge CAG-ene holdt et høyt aktivitetsnivå med bare mindre avvik fra opprinnelig framdriftsplan.

De to CAG-ene som ble videreført i ytterligere tre år er:

  • Precision Medicine in Inflammatory Bowel Disease med CAG-leder Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital og nestleder Torunn Bruland fra NTNU.
  • Improved cardiac diagnostic imaging at the patients' point of care, med Håvard Dalen fra NTNU som leder og Rune Wiseth ved St. Olavs Hospital som nestleder.
- Egenevalueringen kan kanskje oppfattes litt arbeidskrevende, men gir Samarbeidsorganet et veldig godt vurderingsgrunnlag. Samtidig har det stor egenverdi for CAG-ene å se seg selv i speilet og gjøre opp status. Det var ingen tvil om at begge har jobbet svært godt og var kvalifisert til videreføring. Evalueringen bekreftet også at CAG er et samlende virkemiddel for regionen, der nytteverdi og effekt i helsetjenesten er målet, mens forskning og kompetanseutvikling er virkemiddelet, sier fagdirektør Gustafsson.

De to CAG-ene som videreføres får en tildeling på 1 million i året i to år og en halv million det tredje året. Totalt vil de da ha mottatt støtte i seks år fra Samarbeidsorganet.