logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsfoto av hender som skriver på en PC.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) skal sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltagende institusjonene. NSG har faste representanter fra de fire RHF-ene, universitetssykehusene, de fire største universitetene, og UHR. 

​​Hovedoppgaver for NSG

NSG skal sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG skal være et strategisk rådgivende organ for de deltagende institusjonene og har følgende hovedoppgaver:

 • Gi råd om helseforskning og innovasjon i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner.
 • Bidra til samordning av institusjonenes ansvar for: 
  • forskningsinfrastruktur inkl. etablering og bruk av biobanker og helseregistre
  • forskningsetikk og standard innen forskning 
  • praksis for måling av forskning og innovasjon 

 • Bidra til at norske forskningsmiljøer konkurrerer om internasjonale forskningsmidler
 • Bidra til forskningens legitimitet og positive omdømme ved å synliggjøre nytten av helseforskning for pasienter og samfunn

NSG ble opprettet i 2005 etter initiativ fra dekanmøtet (vedtak i møtet 2.-3.6.2004) og fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning (brev av 15.6.2004) med tilslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet (brev av 1.9.2004). 
NSG avholder to, tre møter samt et seminar per år.

Ledelse og sekretariatsfunksjon ivaretas på omgang mellom regionene for 2 år om gangen. Regionen som har ledelsen av NSG utpeker leder for henholdsvis NSG og arbeidsutvalget.

Tidligere ledelse og sekretariat: 
2005-2007: Helse Sør RHF 
2007-2010: Helse Sør-Øst RHF 
Våren 2010 – våren 2013: NTNU i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. 
Våren 2013 – høsten 2015: Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF 
2016- 2017: UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF 
2018 – 2019: Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 
2020 – 2021: Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen 
2022 – 2023: Helse Midt-Norge RHF

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) ble opprettet i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG har selv utformet sitt mandat.

NSG har 14 medlemmer oppnevnt av følgende institusjoner/instanser, med deltakelse på dekan/fagdirektørnivå: 
 • 6 medlemmer fra RHFene/universitetssykehus: 
  • 1 representant fra Helse Nord RHF 
  • 1 representant fra Helse Midt-Norge RHF 
  • 1 representant fra Helse Vest RHF 
  • 1 representant fra Helse Sør-Øst RHF 
  • 2 representanter fra universitetssykehusene, hvorav en fra Oslo universitetssykehus og en fellesrepresentant fra et av de andre universitetssykehusene
    
 • 6 medlemmer fra universitetene/UHR: 
  • 1 representant fra Universitetet i Oslo (UiO) 
  • 1 representant fra Universitetet i Bergen (UiB) 
  • 1 representant fra Universitetet i Tromsø (UiT) 
  • 1 representant fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
  • ​2 representanter utnevnt av UHR 

 • 2 brukerrepresentanter 
Observatører: 
 • 1 observatør fra Helse- og omsorgsdepartementet 
 • 1 observatør fra Kunnskapsdepartementet 
 • 1 observatør fra Norges forskningsråd 
 • 1 observatør fra Folkehelseinstituttet 
Institusjonene oppnevner et tilsvarende antall vararepresentanter. Det bør tilstrebes god kontinuitet i representasjonen.
 
Brukerrepresentantene oppnevnes for en periode for fire år. 
Fellesrepresentanten for universitetssykehusene rullerer med en periode på fire år mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus.

Nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG i spesialisthelsetjenesten skal bidra til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av de enkelte forskningsmiljøene. 
 
Retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)
 
Det har blitt lyst ut og tildelt midler til nasjonale forskningsnettverk inntil 1 mill./år per nettverk, med maksimal finansieringsperiode for nettverk på seks år.
 
Det ble besluttet i AD-møtet (sak 059/17) og det nasjonale dekanmøtet for medisin (sak 11/17) at kostnadene for nasjonale forskningsnettverk skal fordeles likt mellom RHF-ene og universitetssiden. 
 
Tre forskningsnettverk fikk tildeling i 2020:
 1. PROTECT Norway – a research network for online dementia prevention studies (nettverk for e-helse), v/ Dag Årsland og Ingelin Testad, Helse Stavanger HF
 2. The Norwegian Respiratory Infections Network- ReSpiraNet (nettverk for infeksjonsmedisin), v/ Harleen Grewal, Universitetet i Bergen
 3. Precision imaging and machine learning for better patient care (Nettverk i persontilpasset medisin og big data), v/ Ingfrid S. Haldorsen, Helse Bergen HF
Tidligere tildelinger til nasjonale forskningsnettverk:

Helse Midt-Norge RHF hadde sekretariatet for NSG i perioden 2022-2023. I 2024 er det Helse Nord som har ansvaret for sekretariat og ledelse av NSG.

Sist oppdatert 18.12.2023