logo Helse Midt-Norge

2003

God utvikling i ventetid.Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

Dette jobbes det med:

Helse Midt-Norge samler foretaksgruppens IT-ressurser og etablerer en felles IT-enhet.

Revidert hovedfunksjonsprogram for fase 2 av utbyggingen av nytt universitetssykehus blir vedtatt.

Helse Midt-Norge er første region som innfører individuelle behandlingsfrister. Ny lov som kommer i 2004 gjør dette til en rettighet for alle pasienter.

Samordning av akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og beredskapsplaner. Organisering av ambulanser og øvrig prehospital tjeneste avklares regionalt.

Regional handlingsplan for smittevern skal bidra til å styrke smittevernarbeidet i regionen.

Høsten 2003 lanseres Handlingsprogrammet for psykisk helsevern. Innebærer bygging av flere distriktspsykiatriske sentre samt opptrapping og omlegging av tjenestetilbudet for perioden 2002-2006.

Forberedelse til gjennomføring av rusreformen og beslutning om å organisere tverrfaglig spesialistert behandlingstilbud av rusmiddelproblemer i et eget helseforetak fra 2004 av.

Endringer i organisasjon:

Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF avvikles. Behandlingstilbudet legges inn under St. Olavs Hospital HF.

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) – etableres som avdeling i Helse Midt-Norge RHF.

Ventetid 2003

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)

Redusert fra 156 til 109 dager

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2003

-554 millioner kroner

Historisk oversikt

 

Dokumentasjon:
Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023