logo Helse Midt-Norge

2008

Positivt økonomisk resultat.Standardisering av pasientforløp.

Dette jobbes det med:

Foretaksgruppen har gjennomført en historisk økonomisk snuoperasjon og leverer for første gang et økonomisk resultat som er bedre enn kravet om å gå i balanse. Stortinget har vedtatt å fjerne skjevfordeling mellom landets helseregioner og legger Magnussen-utvalgets prinsipper til grunn. Trinnvis omlegging fra 2009.

Helse Midt-Norge har en rekordstor investeringsramme. Langt det meste går fortsatt til nytt universitetssykehus i Trondheim, men også to nye bygg innen psykisk helsevern påbegynnes. Nytt sykehus i Molde og ny barneavdeling i Ålesund er under planlegging.

Det tas grep i Midt-Norge for å utvikle samarbeidet mellom kommuner og helseforetak. Samarbeidsavtaler utvikles og samhandlingsprosjekter etableres og finansieres med støtte fra Helse Midt-Norge.
Ti års opptrappingsplan for psykisk helse (1998-2008) er gjennomført. Fortsatt behov for å utvide og utvikle behandlingstilbudet. I Møre og Romsdal gjennomføres nedtrapping av døgnplasser på Hjelset (Molde) og nye tilbud etableres på Sunnmøre. Tilbudet flyttes nærmere pasientenes bosted. Det satses på ambulante team, distriktspsykiatriske sentre og samarbeid med primærhelsetjenesten.

Helse Midt-Norge tar initiativ til prosjekt for å standardisere pasientforløp for å sikre kvalitet, god samhandling og likeverdighet i behandlingstilbudene i regionen.
Prosjektet "Samhandlingskjeden for kronisk syke" er inne i sin hovedfase. Prosjektet har som overordnet mål å gi kronisk syke et kvalitativt bedre helsetilbud ved å etablere en systematisk samhandlingskjede mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Handlingsplan for avtalespesialistene i Midt-Norge legges fram og vedtas. Det vektlegges samhandling med den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Ventetid 2008

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Redusert fra 110 til 91 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2008

-2,6 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023