logo Helse Midt-Norge

2013

Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig.IKT-strategi og handlingsplan etablert.

Dette jobbes det med:

Utbyggingen av det integrerte universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim er ferdig. Prosjektet ble etablert i av Sør-Trøndelag fylkeskommune i 1996. Ved etablering av helseforetak i 2002 overtok staten og Helsebygg Midt-Norge ble organisert som avdeling i Helse Midt-Norge RHF med eget prosjektstyre. Lokalisering til Øya og byggestart for første fase ble besluttet mai 2002. Statsbudsjettet for 1996 ga grunnlag for å iverksette fase 2.

Ambulanse Midt-Norge HF har overtatt ansvar for drift av ambulansene i hele Midt-Norge.

Helse Midt-Norge vedtar IKT-strategi og legger fram handlingsplan for 2013-18. Regionen står foran en historisk satsing på eHelse. Sykehusene i Midt-Norge skal få nytt journalsystem, og det er selve motoren for håndtering av pasientinformasjon som skal skiftes ut. Et forprosjekt organiseres.

Målet om null fristbrudd og kravet om under 65 dager i gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter blir ikke nådd.

Regional plan for utvikling av habiliteringstjenesten 2014-2020 lagt fram. Sammen med kommunene startes prosjekt for å definere kapasitet, kompetanse og ansvarsavklarin fior rehabiliteringsfeltet. Arbeidet skal legges fram våren 2014.

Tilbudet innen rusbehandling i Midt-Norge besluttes integrert i regionens tre sykehusforetak og det fører til at Rusbehandling Midt-Norge HF blir avviklet som eget helseforetak fra 2014 av.

Endringer i organisasjon

Rusbehandling Midt-Norge HF oppløses og behandlingstilbudene overføres til Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF fra 2014 av.

Ventetid 2013

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Reduseres fra 68 til 66 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat

+286  millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023