logo Helse Midt-Norge

2016

Helse Midt-Norge vedtok i 2016 en ny strategi for foretaksgruppen; Strategi 2030. Konsept for Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal vedtas og søknad om lån sendes Helse og omsorgsdepartementet.Helseplattformen blir regionalt utprøvingsprogram «Én innbygger – én journal» og mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning. Samarbeidsavtale med Trondheim kommune inngås og fem tilbydere går videre i konkurransen om å levere ny helsejournal.

​Dette jobbes det med:

 • Strategi 2030 vedtas. Ambisjonen er å bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen. Det pekes ut fire stategiske mål:
 1. Vi skaper pasientenes helsetjeneste. 
 2. Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell. 
 3. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. 
 4. Vi er gode lagspillere.
 • Ventetiden til behandling i Helse Midt-Norge er historisk lave med 58 dager i gjennomsnitt. Antall fristbrudd er redusert gjennom året og er nær null.
 • Det arbeides målrettet med å tilby en trygg og effektiv spesialisthelsetjeneste gjennom hele behandlingskjeden ved våre helseforetak. Dette arbeidet gjenspeiles blant annet i arbeid med tiltak gjennom pasientsikkerhetsprogrammet, og i arbeidet med å implementere standardiserte pasientforløp og pakkeforløp.
 • Det er i løpet av de to siste årene utviklet 30 regionale pasientforløp, og i 2016 er alle godkjent. Dette innebærer 25 pakkeforløp for kreft, pakkeforløp for psykose og rus akutt og tre andre regionale standardiserte pasientforløp, blant annet innen nyfødtmedisin.
 • Til tross for satsing på psykisk helsevern og tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppfyller ikke helseregionen den gylne regel i 2016.
 • Bruk av tvang blir satt høyt på dagsorden i foretaksgruppen. Bruk av tvang skal registreres og rapporteres i det elektroniske pasientadministrative systemet.
 • Konseptfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) blir ferdigstilt i desember 2016. Søknad om lånefinansiering sendes Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Helseplattformen inviterer til bred involvering av ansatte fra helseforetak, kommuner og fastleger i Midt-Norge, i arbeidet som danner grunnlaget for anskaffelsen av ny elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system. Helseplattformen blir regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal» og får status som et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Samarbeidsavtale med Trondheim kommune inngås og fem tilbydere går videre i konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.
 • Foretaksgruppa leverer positive økonomiske resultater og de økonomiske kravene som er stilt av Helse Midt-Norge i 2016 er innfridd. Det er likevel stor variasjon mellom helseforetakene. 
 • Innføring av nytt økonomi- og logistikksystem i regionen (HMNLØ) 
 • Lansering av nye nettsider som første region på en felles nasjonal nettløsning for spesialisthelsetjenesten.


Ventetid:

Aldri før har ventetida i Helse Midt-Norge vært så kort og i tillegg er variasjonen i ventetider mellom helseforetakene betydelig redusert. For året under ett var gjennomsnittlig ventetid 58 dager. Det er i gjennomsnitt 9 dager kortere ventetid enn i 2015.

Fristbrudd:

Antallet fristbrudd er redusert og helseforetakene er nå nær målet om null fristbrudd. I desember 2016 var det en andel på 0,6 pst. som fikk behandling etter at fristen hadde utløpt.

Økonomisk årsresultat:

385 millioner kroner
Historisk oversikt


Dokumentasjon:

Årsberetning 2016 på film:


 


Sist oppdatert 30.04.2023