logo Helse Midt-Norge

2017

Programmet Helseplattformen som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, inngikk samarbeids- og opsjonsavtaler med samtlige kommuner i regionen. Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) ble godkjent av styret i Helse Midt-Norge RHF.

Dette jobbes det med:

Målrettet arbeid med de tre hovedsatsingsområdene i oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet:

    1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
    2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
    3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

• Ny spesialistutdanning for leger etableres. Utdanningen er en kvalitetsreform med ny modell for spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Ansvar, roller og oppgaver for de regionale helseforetakene, helseforetakene, Helsedirektoratet, universitetene, kommunene og Legeforeningen er endret.

• Forberedelser til innføring av Helseplattformen er igangsatt i helseforetakene. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjente låneopptak for finansiering av Helseplattformen i desember 2017.

• Foretaksgruppen leverer positive økonomiske resultater og de økonomiske krav som er stilt til Helse Midt-Norge i 2017 er innfridd. Dette gir gode forutsetninger for å følge opp regionens planer til beste for pasientene i Midt-Norge.
 
• Ventetidene i Helse Midt-Norge har aldri vært så korte som i 2017. Den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter som har fått påbegynt behandlingen var 56 dager, noe som er en reduksjon på to dager fra 2016.
 
• Regionen når målene for ventetider innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern barn og unge. Målet innen aktivitet nås for TSB og psykisk helsevern voksne, mens målet innen bemanning nås kun for psykisk helsevern barn og unge.

• Det er utviklet 30 regionale pasientforløp som et virkemiddel for å redusere variasjon i ventetider og kapasitet. Pakkeforløp for kreftpasienter gir gode resultater.
 
• Helse Midt-Norge lykkes ikke med å nå målet om høyere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatikk på alle måleindikatorene.

• Helseforetakene i regionen har fortsatt utfordringer knyttet til pasientsikkerhet, til tross for at det jobbes godt med dette. Å redusere antall sykehusinfeksjoner er utfordrende og foretaksgruppen har ikke nådd målet knyttet til reduksjon i andel sykehusinfeksjoner.

• Pasientsikkerhet og kvalitet er et viktig område og høsten 2017 ble det startet 19 pasientsikkerhetsprosjekter i regionen. Videre jobber alle helseforetakene med å redusere forbruket av bredspektret antibiotika, men en styrket innsats må til for å oppnå måltallet på 30 prosent reduksjon i år 2020 sammenlignet med 2012.

• Nye avtaler innen arbeidsrettet rehabilitering ble inngått sommeren 2017.
 
• Nye avtaler innen bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag ble inngått.

• Konseptrapporten for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF (Østmarka) ble godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF.

Ventetid:

Gjennomsnittlig ventetid for 2017 var 56 dager. Det er i gjennomsnitt to dager kortere ventetid enn i 2016.

Fristbrudd:

Det var en økning i fristbrudd i 2017 sammenlignet med 2016, selv om helseforetakene gjorde en betydelig innsats for å redusere både ventetider og fristbrudd. 

Økonomisk årsresultat:

111 millioner kroner

Dokumentasjon:Sist oppdatert 30.04.2023