logo Helse Midt-Norge

For deg som skal søke midler til utdanningsprosjekter

Utdanningsmidler lyses ut på oppdrag fra Samarbeidsorganet. Under finner du utlysningen for 2024, med søknadsfrist 1. desember.

​Utlysn​ing av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier for 2024

Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF) lyser ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis. 

Helsetjenesten trenger flere helsearbeidere og med dette trengs gode alternativer for å opprettholde kvalitet og relevans i praksisstudier for flere. Midlene skal bidra til at vi oppnår god sammenheng mellom teoristudier og praksisstudier. Studentene ved helse- og sosialfagutdanningene skal i spesialisthelse-tjenestene i Midt-Norge oppnå forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og fremtidens behov i helsetjenesten.  

Det kan søkes om inntil kr. 2 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2024. Det tas forbehold om tilgjengelig budsjettramme for Samarbeidsorganet i 2024.

Det er et mål at prosjektet, eller deler av prosjektet, kan etableres i varig drift i foretaksgruppen etter prosjektperioden er over. Det presiseres at dette er utdanningsmidler og at midlene primært ikke skal gå til forskning. 

Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom HMN RHF, universitet og høgskoler (Samarbeidsorganet).  

Satsingsområder

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder der innovative samarbeidsprosjekter har til hensikt: 

 • å utvikle praksisstudiene, vurdere alternative former for gjennomføring av praksisstudier for å sikre styrket kapasitet og samtidig sikre kvalitet og sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter
 • å særlig vurdere hvordan simulering og ferdighetstrening som læringsaktivitet kan fungere både som et supplement, men også integrert i praksisstudier
 • å sikre at kvalitet på veiledning av studenter opprettholdes når antall studenter økes
 • å utvikle gode modeller for delte stillinger

Hvem kan søke?

 • Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge
 • Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen

Formelle krav til søknaden

 • Det kreves likestilt samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskoler: søknaden må belyse hvordan institusjonene skal samarbeide for å oppnå målsettingen om økt kvalitet og relevans i praksisstudiene.
 • Søknaden skal være forankret på ledernivå, ved klinikksjef og instituttleder (dokumenteres med forankringsskjema). Søknader som mangler forankring fra en eller begge sektorer vil ikke bli vurdert.

Utforming av søknad

Søknaden skal være på maksimum 10 A4-sider (ekskl. vedlegg) og inneholde en beskrivelse av prosjektet som inkluderer:

 • Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag
 • Problemstillinger og mål
 • Fremdrifts- og aktivitetsplan
 • Forventet effekt/resultat
 • Eventuelle etiske vurderinger

Søknaden skal i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse av samarbeidet mellom helseforetak og universitet/høgskole-sektoren og relevans for de to sektorene
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet skal sikre varig endring i praksis og videreføres etter prosjektperioden
 • Beskrivelse av muligheter for erfaringsoverføring til andre enheter, foretak og studieprogram.
 • Plan for formidling av resultatene fra prosjektet i organisasjonene eller vitenskapelig publisering.
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ivaretar studentmedvirkning
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ivaretar pasient-/brukerperspektivet.
 • Plan for evaluering prosjektet underveis og ved prosjektets slutt.

Obligatoriske vedlegg

 • Forenklet prosjektbudsjett (mal) og utvidet prosjektbudsjett som synliggjør aktivitetene i prosjektet, totalbudsjett med spesifisering av sum det søkes om, samt økonomiske bidrag fra partene.

Mal forenklet prosjektbudsjett

 • Lederforankring i helseforetak ved klinikksjef og høgskole eller universitet ved instituttleder. Instituttleder skal sikre at prosjektet er forankret hos ledere av involverte studieprogram.

Du skal benytte forankringsskjema for ledere

 • CV for søker og sentrale samarbeidspartnere.

Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.

Hvordan søke:

Søknaden skal sendes inn via vårt digitale søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 1. desember 2023 kl. 15:00

Søknader som blir innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. Det gis ikke anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler i søknaden etter søknadsfristen.

Utlysning i pdf

 

I forkant av søknadsfristen har du mulighet til å delta på en digital workshop* som er tilpasset deg som skal søke på utlysningen av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier. Her vil du få mulighet til å diskutere hva som forventes i søknaden og forståelsen av innholdet i de ulike punktene i utlysningen. 

Kurset tilbys av PLUS, Senter for pedagogikk, læring og undervisning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, ved professor og leder Hilde Grimstad og seniorrådgiver ved utdanningsseksjonen, Siri Elisabeth Haug.

Workshopen avholdes på Zoom tirsdag 31. oktober kl. 14.00-15.30

Påmelding

Det er krav om påmelding for å delta, og du melder deg på denne lenken innen 29. oktober. Registrerte deltakere får tilsendt lenke til Zoom den 30. oktober.

*Vi tar forbehold om nok antall påmeldte for at workshopen gjennomføres. Alle søknader som oppfyller formelle krav blir vurdert av en faglig vurderingskomité. Søknaden vurderes ut fra følgende vurderingskriterier

Ved innstilling av søknadene vil følgende punkter vektlegges:

 • Prosjekter med medfinansiering fra universitet og høgskoler vil prioriteres.
 • Tverrprofesjonalitet vil telle positivt i vurderingsprosessen, men er ikke et absolutt krav.
 • Prosjektets relevans for helsetjenestens behov og praksisstudier.
 • Prosjekter som har potensial for å kunne etableres i varig drift i foretaksgruppen etter at prosjektperioden er over vil prioriteres.

Vedtak om tildeling fattes av Samarbeidsorganet 9. februar 2024.

 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan sendes til samarbeidsorganet@helse-midt.no

Sist oppdatert 02.12.2022