logo Helse Midt-Norge

Hva gjør vi?

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å drive spesialisthelsetjenesten i de to midtnorske fylkene (Møre og Romsdal og Trøndelag). Tjenesten omfatter de offentlige sykehusene, psykisk helsevern, rusbehandling og avtaler med private - men vi har også mange andre oppgaver.Noen oppgaver løses gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Ansvaret vårt kan deles i et "sørge-for-ansvar" og et "eieransvar".

Her finner en kort beskrivelse av det regionale helseforetakets oppgaver:

Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akutt-funksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Alt er ikke like akutt. Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling kan du få det ved de offentlige sykehusene som vi eier eller hos private. De regionale helseforetakene har blant annet avtaler med private sykehus, klinikker, rusbehandlingsinstitusjoner, røntgeninstitutter, rehabiliteringssentre og privatpraktiserende spesialister.

For at vi skal klare å oppfylle vårt "sørge-for-ansvar" er det fire hovedoppgaver vi må løse:

Behandling

Sykehusene våre skal gi deg den behandlingen du trenger når du blir syk eller skadet. Sykehus er forskjellige, de små lokalsykehusene har ikke like mange spesialister som de større sykehusene. Derfor vil du kunne bli sendt til behandling i en annen del av regionen enn der du bor. Vårt ansvar er å sørge for at sykehusene samarbeider godt, og at alle vet hva de kan behandle selv, og når de må sende deg som pasient videre. Noen ganger kan det også passe bedre for deg som pasient å bli henvist til et privat sykehus eller klinikk.

Som pasient har du rett til å velge behandlingssted når du henvises til en planlagt behandling. Da kan du bruke tjenesten Fritt behandlingsvalg.

Les mer om behandling

Forskning

Medisin og sykepleie er fag som hele tiden utvikles. Ny kunnskap gjør at pleie, arbeidsmåter og teknologi forbedres. Vi i de regionale helseforetakene har ansvar for å gi penger til forskere, og sørge for at de forsker på ting som gir direkte nytte i pasientbehandlingen. Det forskes mye i sykehusene våre, og i tillegg samarbeider vi med universiteter og høgskoler.

Les mer om forskning

Utdanning

Sykehusene våre trenger de beste fagfolkene, og fagfolkene trenger å få den riktige kunnskapen slik at de kan gjøre en best mulig jobb fra første dag. Vi samarbeider tett med høgskolene og universitetene for at utdanningen av leger, sykepleiere og andre skal være så nyttig som mulig.

Les mer om utdanning

Opplæring av pasienter og pårørende

Mange sykdommer eller skader gjør at du som pasient vil måtte tilpasse livet ditt til en ny situasjon. Alle sykehusene skal ha et godt tilbud om opplæring av både deg som pasient og dine pårørende for at du skal kunne leve med sykdommen din. Vi sørger for at alle opplæringsenhetene samarbeider, at de gir et like godt tilbud til alle, og at de som jobber der er oppdatert med den nyeste kunnskapen.

Les mer om Opplæring av pasienter og pårørende

Helse Midt-Norge RHF er eier av fire helseforetak. Det er Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Hvert år får helseforetakene et styringsdokument som setter krav til aktivitet, budsjettrammer og mål for virksomheten. Gjennom året leveres det rapporter om utvikling og resultater og dette følges opp gjennom dialogmøter på adaministrativt nivå. Styring fra det regionale helseforetaket skjer gjennom foretaksmøter.

Styret for det lokale helseforetaket oppnevnes for en periode på to år av det regionale styret. Ett av styremedlemmene er hentet fra den administrative ledelsen i det regionale helseforetaket.

De fire regionale helseforetakene har også etablert flere felles nasjonale selskaper. Nedenfor finner du en kortfattet beskrivelse av disse.

Sykehusinnkjøp HF

Dette er de regionale helseforetakenes egen innkjøpsorganisasjon, og har ansvaret for felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak i samarbeid med fagpersoner fra helseforetakene.

Sykehusinnkjøp HF

Pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser ANS

Luftambulansetjenesten ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (forkortet til Luftambulansetjenesten ANS) ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004 etablerte. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten ANS

HDO HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

HDO

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF ble opprettet av de regionale helseforetakene i 2014 som en hovedarena for samhandling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen spesialisthelsetjenesten og med aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Selskapet ble formelt vedtatt avviklet i foretaksmøte 25. mai 2020.

​​Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Sykehusbygg HF

Sist oppdatert 09.11.2021