logo Helse Midt-Norge

Økonomi

Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

Helseforetakenes inntekter bevilges over Statsbudsjettet hvert år. Inntektene fordeles etter en modell som skal gi mest mulig lik fordeling mellom regioner og helseforetak basert på befolkningens behov for helsetjenester.

Inntektene skal dekke drifts- og investeringskostnader. For å gjennomføre store investeringer i bygninger, medisinsk utstyr, IKT og annet, må det settes av penger til dette i de årlige budsjettene. Driftsresultatet er også viktig for å kunne stille egenkapital når det er nødvendig å ta opp lån og for å kunne nedbetale lån og dekke rentekostnader.

Her ser du det økonomiske resultatet for Helse Midt-Norge sett i forhold til kravet fra vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet.

Oversikt over resultat fra 2001 til 2020

Oversikt over resultat fra 2001 til 2020

Et driftsresultat kan framstilles på mange måter. Illustrasjonen her viser at vår region hadde betydelige underskudd på driften de første årene etter organiseringen i helseforetak.
De siste årene er driftsresultatet positivt, men det er også helt nødvendig hvis vi skal gjennomføre planlagte investeringer.
Jo bedre drift, jo bedre mulighet til å realisere planer og forbedringstiltak.

For mer presise historiske tall kan du sjekke

Sist oppdatert 02.08.2021