logo Helse Midt-Norge
En mann og kvinne som går på en strand

Psykisk helsevern

Tidlig og rask hjelp til psykiske lidelser bedrer utgangspunktet for å mestre hverdagen. Gjennomføringen av behandlingen skjer i spesialisthelsetjenesten og er underlagt de fire regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne for den som rammes. Helse Midt-Norge skal skape merverdi i form av bedret psykisk helse, god livskvalitet og opplevd mestring for pasient og pårørende.

Poliklinisk konsultasjon er det vanligste, men noen ganger er innleggelse nødvendig. Fritt behandlingsvalg gjelder også for psykisk helsevern.​ På denne siden finner du en oversikt over behandlingstilbud i Midt-Norge. Du vil også kunne finne informasjon som gjør det lettere å søke om hjelp.

 

Utlysning av regionale prosjektmidler for hovedprosjektet «Sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling».

Les hele utlysningen her

Mal for prosjektbeskrivelse

Mal for budsjett

Helse Midt-Norge tilbyr behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP) i alle fylker i Midt-Norge.  Her finner du behandlingstilbud innen psykisk helsevern for barn og unge i regionen:

St.Olavs hospital HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Du kan også få hjelp hos en av de private spesialistene vi har avtale med.

Avtalespesialister

Spesialtilbud

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge

​Poliklinikk Saupstad ivaretar den regionale funksjonen for hørsel og psykisk helse for barn og unge. Pasienter henvises fra sin fastlege eller BUP.

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

Helse Nord-Trøndelag HF ivaretar ansvaret for det regionale kompetansesenteret for spiseforstyrrelser. ​Pasienter henvises fra sin fastlege, DPS eller sykehus.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Pasienter med autismespekterlidelser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Pasienter med autisme, ADHD og Tourettes syndrom utredes og behandles både innen habilitering og i psykisk helsevern, både for barn og voksne.

Narkolepsi utredes og behandles på barneavdelingene og ved nevrologiske avdelinger på våre sykehus.​

Pasienter i disse målgruppene henvises fra sin fastlege.

 

Helse Midt-Norge tilbyr behandling for psykiske lidelser i alle fylker i Midt-Norge. Her er en oversikt over behandlingstilbudet for voksne i regionen.

 

St. Olavs hospital HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

 

Du kan også få hjelp hos en av de private spesialistene vi har avtale med.

Avtalespesialister

Spesialtilbud

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for voksne

Tiller DPS innehar den regionale funksjonen for hørsel og psykisk helse for voksne. ​Pasienter henvises fra sin fastlege, DPS eller sykehus.

Regionfunksjonen for døve

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Helse Nord-Trøndelag HF ivaretar ansvaret for det regionale kompetansesenteret for spiseforstyrrelser. ​Pasienter henvises fra sin fastlege, DPS eller sykehus.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Pasienter med autismespekterlidelser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Pasienter med autisme, ADHD og Tourettes syndrom utredes og behandles både innen habilitering og i psykisk helsevern, både for barn og voksne.

Narkolepsi utredes og behandles på barneavdelingene og ved nevrologiske avdelinger på våre sykehus.​

Pasienter i disse målgruppene henvises fra sin fastlege.

 

For å bli henvist til til behandling innen psykisk helsevern må fastlege, kommunalt hjelpeapparat, DPS eller sykehus sende henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du finner mer informasjon om dette under fanene psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne.

 

Nummeret til medisinsk nødtelefon gjelder over hele landet.

Hvis du tror at liv eller helse er truet ved akutt sykdom eller ulykke, ringer du 113.

Gi kortfattet informasjon om
- hvor hendelsen er
- hvilket telefonnummer du ringer fra (og hvem du er hvis tiden tillater det)
- hva som er problemet - situasjonen på stedet.

Den du får kontakt med på medisinsk nødtelefon vil sørge for at hjelp blir varslet.

 

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlingen etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Når barn blir pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende


 

Opplæringen skal gi pasienter og pårørende kunnskap, ferdigheter og holdninger og slik bidra til at de kan håndtere sykdom og fremme sin helse i hverdagen. Kunnskap og innsikt gir bedre mulighet for pårørende og pasienter til å mestre det nye livet. Opplæring gis både individuelt og i grupper, og tilbys personer med en bestemt diagnose eller kan være diagnoseuavhengig.

Oversikt over sentrene


 

Informasjon om rusbehandling:

Rusbehandling

Sommeren 2016 fikk Helse Midt-Norge et medikamentfrie tilbud innen psykisk helsevern. Det er Vegsund DPS i Helse Møre og Romsdal som skal utvikle og prøve ut tilbudet i regionen.

​Vegsund Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) skal i løpet av en prosjektperiode på 3,5 år, innhente systematiske erfaringer med medikamentfri behandling eller nedtrapping av medisinbruk.

Tilbudene skal utvikles med stor vekt på pasientens resurser og lokalmiljøets ressurser. Mange pasienter må lære å leve med sykdom og symptomer og det skal legges vekt på mestring og god livskvalitet.

Mer om behandlingsprogrammet

Nyhetssak: Topptur som medisin

Helsedirektoratets innsamling av erfaringer og tips

Et distriktspsykiatrisk sykehus, DPS, er en sykehusavdeling som gir pasienter et spesialisert helsetilbud nært hjemmet. Hovedgrepet i utbyggingen av psykisk helsevern de siste årene, er etablering av DPS som skal ha hovedansvaret for de generelle tilbud innen psykisk helsevern.

Et DPS skal ha døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og ambulante team herunder ambulante akutt-team. DPS skal arbeide i nært samarbeid med kommunene i opptaksområdet.

Spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge med psykiske problemer gis først og fremst poliklinisk ved egne poliklinikker ofte tilknyttet DPS.

Sykehusavdelingene/sykehusfunksjonene skal gi et ytterligere spesialisert tilbud. Akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, pasienter med alvorlig psykisk sykdom (for eksempel alvorlig spiseforstyrrelse, rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser etc) og som trenger opphold i lukket avdeling er eksempler på tilbud som bør ligge på sentralsykehusnivå.Strategi

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt ny regional plan for psykisk helsevern for perioden 2016-2020.

Arbeidet med den nye planen ble startet i begynnelsen av 2015, lagt ut til høring i begynnelsen av 2016 og ferdigstilt våren 2016.

Den gylne regel

Den gylne regel skal gi høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå.

Regelen er et krav fra Helse- og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene.

Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barn/unge prioriteres.

Regelen skal sikre en prioritering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

Her finner du en oversikt over kompetansetjenester innen psykisk helsevern i Helse Midt-Norge. Kompetansetjenester er et tilbud for helsepersonell som ønsker å videreutvikle seg innen sitt fagområde.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Midt-Norge, skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unge sin psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

I Midt-Norge er senteret underlagt Det Medisinske Fakultetet ved NTNU. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Sør og Øst, Nord og Vest.

RKBU Midt-Norge

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt)

RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge. Senteret er tilgjengelig for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

RVTS Midt står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. 

RVTS Midt

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt)

Kompetansesenter rus - Midt-Norge, KoRus-Midt, arbeider med ulike utvilingstiltak innen kompetanse for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge er organisert under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, og har et regionalt tilbud med avdelinger i Trondheim, Ålesund og Levanger. KoRus-Midt får sitt hovedoppdrag fra Helsedirektoratet.

Kompetansesenteret skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. KoRus-Midt driver Lærings- pg mestringssenteret lærings- og mestringssenteret (LMS) og Seksjon for Forskning og utvikling (FoU) i Midt-Norge.

KoRus

 

Helse Midt-Norge arbeider med å opprette regionalt standardisert pasientforløp innen psykose som innføres i 2016. Dette skal bidra til et likt behandlingstilbud i hele regionen. 

Standardiserte behandlingsforløp for psykisk helse vil først og fremst påvirke kvaliteten på behandlingen, og vil bestå av henvisning og utredning, et behandlingsforløp og oppfølging av pasienten.

 

Tapte liv er et stort samfunnsproblem og en stor smerte for de etterlatte. Hvert år dør i overkant av 500 mennesker av selvmord i Norge. I 2014 lanserte Helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet en handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Denne planen kan du lese her:

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger

 

Frivillighet i behandlingen og respekt for pasientens autonomi og menneskerettigheter er viktige og grunnleggende prinsipper i helseretten, både innenfor somatisk og psykiatrisk behandling.

I psykisk helsevernloven stilles det som vilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern at frivillig vern har vært forsøkt først.

Mest mulig frivillighet i behandlingen er også et uttalt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse. En høy andel tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet for voksne er ikke forenlig med disse prinsippene og målsettingene.

Innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdom er den registrerte tvangsbruken lav, men statistikken er mangelfull.

 

På helsedirektoratet finner du mer om kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern.

Psykisk helsevern barn og unge

Psykisk helsevern voksne

 

Sist oppdatert 09.11.2021