logo Helse Midt-Norge
Et nærbilde av en nøkkelring

Forskning

Forskning er en av helseregionens fire lovpålagte oppgaver. Vi skal styrke behandlingen av pasienter, øke klinisk praksis, fremme støtteordninger og gi muligheter til å drive forskning.

Forskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og bedre kvalitet. Helse Midt-Norge skal være internasjonalt konkurransedyktig. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter framtidas utfordringer. Det krever et samarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsmidler

​Helse Midt-Norge RHF sine forskingsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene, og øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

Forskningsmidler
En kvinne med bobler

 

«Regional Handlingsplan for innovasjon» og «Regional Handlingsplan for forskning» ble vedtatt av fagdirektørene i fagdirektørmøtet 2. juni 2023. 

Handlingsplanene bygger på Regional utviklingsplan 2023-2026 og setter rammer og retning for arbeidet med innovasjon og forskning i helseregionen.

Prioriterte områder innen forskning beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2026 er:

 • Klinisk forskning
 • Helsedata
 • Persontilpasset medisin
 • Teknologi i helsetjenesten
 • Helsetjenesteforskning

Prioriterte områder innen innovasjon beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2026 er:

 • Tjenesteinnovasjon og forskningsdrevet innovasjon
 • Helseplattformen og e-helse
 • Det utadvendte sykehuset, inkl digital hjemmeoppfølging
 • Pasientrollen og brukermedvirkning
 • Bemanning (mangel på helsepersonell)
 • Psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge RHF utlyser forskningsmidler en gang i året. Andre relevante utlysninger legges også ut her. Se hver enkelt utlysning for hvilke søknads- og vurderingskriterier som gjelder.

 

NORM lyser ut midler til forskning innen antibiotikaresistens

Søknadsfrist 1. oktober 2023.

Se utlysning her

 

Søkbare forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. 

Se utlysning her

 

Utlysninger i Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF lyser ut forskningsmidler for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Eksempler på prosjekter som kan få støtte, er oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføring av publikasjoner, sluttføring av master/ph.d.

Mer informasjon finner du her

 

Utlysning fra KLINBEFORSK

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialist-helsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

Utlysning fra det nasjonale programmet KLINBEFORSK

 

Hvert helseforetak i regionen har sin egen forskningsavdeling. De ulike forskningsavdelingene finner du her.

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag
Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital
Forskningsavdelingen i Helse Møre og Romsdal

På oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet lager de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene". 

Rapporten presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet, samt nøkkeltall for forskning og innovasjon. 

Her kan du lese den årlige rapporten innen forskning og innovasjon fra de fire regionale helseforetakene.

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2022 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2021 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2020 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2019 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2018 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2017 (pdf)

 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon  er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

 

Noen forskningsprosjekt kan også være eller bli til et innovasjonsprosjekt. For mer informasjon om innovasjon i Helse Midt-Norge: 

 Innovasjon

 

Med forskningsfasiliteter og infrastruktur menes utstyr, ressurser og andre tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder.

Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr, vitenskapelige databaser og samlinger, og strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted, distribuert i nettverk, eller som egne enheter for forskning.

 

Regionalt infrastrukturutvalg har laget et veikart for forsknings- innovasjons- og utdanningsinfrastruktur i Midt-Norge. Veikartet skal kartlegge og holde løpende oversikt over eksisterende infrastruktur, slik at det i neste omgang kan fremme samarbeid og strategiske valg knyttet til infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning i Midt-Norge.

Veikartet finner du her:

2022-08 Veikart for forsknings- innovasjons- og utdanningsinfrastruktur i Midt-Norge.pdf

 

Det finnes mange muligheter for finansiering av forskningsprosjekt. EU, Forskningsådet, Kreftforeningen og Extrastiftelsen er noen eksempler. ​Lurer du på hvordan du skal lykkes i konkurransen om disse midlene, ta kontakt med Søknadshjelpen: soknadshjelpen@mh.ntnu.no

Søknadshjelpen

Ved hjelp av helseforskningsportalen kan forskere i Helse Midt-Norge eller ved NTNU finne ut hvilke løsninger som trygt kan brukes til innsamling og lagring av helseforskningsdata.

Helseforskningsportalen

Klinisk forskning deles gjerne i to hovedgrupper:

 • Intervensjons-studier som også kalles klinisk utprøving. Intervensjon betyr å gripe inn, eller å blande inn.
 • Ikke-intervensjons-studier som også kalles for observasjonsstudier.

Klinisk forskning i Helse Midt-Norge skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom. Vi ønsker større medvirkning fra pasienter og brukere.

Intervensjonsstudier

I kliniske intervensjonsstudier mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer.

Ikke-intervensjonsstudier

I ikke-intervensjonsstudier, observasjonsstudier, studeres helseeffekter på en gruppe pasienter som for eksempel mottar standard behandling.

Ønsker du å delta i et klinisk studie?

Her finner du en oversikt over aktuelle kliniske studier for hele landet.

Kliniske studier

 

HelseOmsorg21 er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, hvor målet er å skape et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Dette målet er tredelt:

Å bidra til god folkehelse; grensesprengende forskning; næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Rådet har ansvar for ti prioriterte satsingsområder.

Mer om HelseOmsorg21

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) skal sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltagende institusjonene. NSG har 14 medlemmer fra RHF-ene og 6 medlemmer fra universitetene i Norge. 

Les mer om NSG her

Nyheter om forskning og innovasjon

Sist oppdatert 07.06.2022