logo Helse Midt-Norge

2009

Oppstart for Strategi 2020.Strategi for forskning og utvikling vedtas.

Dette jobbes det med

Vignett for Strategi2020
 

Oppstart for Strategi 2020 som gjennom en omfattende prosess med mange bidragsytere, skal legges fram og vedtas sommeren 2010.

Utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim er på plan både i forhold til framdrift og prosjekt. Prosjektorganisasjonen Helsebygg Midt-Norge er under nedbemanning i tråd med at hovedelementene i utbyggingen ferdigstilles. Bygging av ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus er påbegynt. Konseptrapport for Nye Molde sjukehus ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og avventer avklaring.

I 2009 etableres det egne regionale fagnettverk for 15 fagområder. Nettverkene skal styrke fagutviklingen og samarbeidet mellom helseforetakene. Felles nasjonale prioriteringsveiledere er lansert og innføres for å gi bedre og mer likeverdig behandling.

Regional strategi for forskning og utvikling vedtas. Årlig vekst av forskningsmidler skal sikres gjennom midler på regionnivå og fra helseforetakene. Helse Midt-Norge deltar i nasjonal koordineringsgruppe som legger fram en felles handlingsplan for innovasjon i helsetjenesten.

Ventetid 2009

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Øker fra 91 til 93 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2009

+214 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

Sist oppdatert 30.04.2023