logo Helse Midt-Norge

Prosjektmidler

Prosjektmidlene skal gå til forskningsprosjekter med høy vitenskapelig kvalitet, og stimulere til oppbygging av nye og sterke forskningsgrupper som på sikt kan konkurrere om større eksterne tildelinger. Søknaden skal derfor inkludere en plan for oppbygging og videreføring av forskningsgruppens aktivitet under og etter prosjektperioden i prosjektbeskrivelsen.

Det kan søkes om beløp innenfor rammen kr. 500 000 – 1 500 000 per år i 1-3 år. Maksimal søknadssum er 4,5 mill. kroner for hele prosjektperioden på tre år.

Ved ansettelser er det vertsinstitusjonen som er ansvarlig for å følge gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk for ansettelser.

Hvilke typer kostnader kan dekkes med disse midlene?

Prosjektmidlene kan brukes til å dekke de fleste utgifter som er direkte og/eller indirekte knyttet til gjennomføringen av forskningsprosjektet:

 • Leie/bruk av utstyr og tjenester (eks. lokale, regionale eller nasjonale forskningsinfrastrukturer)
 • Innkjøp av utstyr
 • Databaseløsninger
 • Biobank (innsamling, lagring og/eller bruk av biologisk materiale skal organiseres gjennom Biobank1)

Stillinger (ansettelser/frikjøp/innleie)

 • Teknisk-administrativt ansatte (f.eks. forskningsstøtte/studiepersonell/lab-tekniker/forskningssykepleier e.l.).
 • Frikjøp fra klinisk stilling for å gjennomføre forskningsprosjektet.

Følgende kostnader kan ikke dekkes med prosjektmidler

Tildelte midler fra søknadstypen Prosjektmidler kan ikke brukes til å hel- eller delfinansiere kvalifiseringsstillinger og/ eller vitenskapelige stillinger som eksempelvis doktorgrads- og postdoktorstillinger. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler knyttet til stilling eller om midler til utenlandsopphold i denne søknadskategorien.

Krav til vedlegg – Prosjektmidler

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i eSøknad: prosjektbeskrivelsen og øvrige vedlegg. Alle obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider. Vedleggene skal ikke overskride 35 sider, og kun inneholde dokumentasjon som er relevant for søknaden.

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider.
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes. Dersom søker ikke har publisert noe de siste fem år, skal publikasjonslisten innledes med en forklaring på årsaken til dette og skal inneholde inntil 10 relevante publikasjoner fra siste 15 år.

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern(e) finansieringskilde(r)
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

Ettersendelse av dokumentasjon

Det gis ikke anledning til å ettersende dokumentasjon i forbindelse med søknadsvurdering. Alle dokumenter som skal vurderes i søknadsprosessen må være innsendt innen søknadsfristen.

Sist oppdatert 16.05.2024